Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl
Pomóżmy Polakom powrócić do Ojczyzny
Repatrianci.pl

Pomoc dla repatriantów

Nowelizacja Ustawy Repatriacyjnej z Maja 2017 roku wprowadziła szereg korzystnych zmian ułatwiających Polakom, potomkom zesłańców, powrót do kraju. Najważniejszą jest pomoc finansowa dla repatriantów na zakup i urządzenie mieszkania.

Pamiętajmy, że naszych rodaków zsyłano przymusowo do Kazachstanu i innych miejsc na terenie byłego związku sowieckiego. Pozbawiono ich całego dobytku i wywieziono w „bydlęcych wagonach” najczęściej na goły step. Połowa zesłańców nie przeżyła transportu w tych nieludzkich warunkach! Większość potomków polskich zesłańców żyje i pracuje do dzisiaj w tych samych kołchozach, w których pracowali ich rodzice i zwyczajnie nie stać ich na powrót do Ojczyzny. To są tacy sami Polacy jak my, dlatego musimy im pomóc!

Istotną zmianą w ustawie jest możliwość repatriowania małżonka innej narodowości niż Polskiej. Warto pamiętać, że nasi rodacy zostali zesłani do Azji 80 lat temu i wcześniej, dlatego zdarza się, że zawarli związki małżeńskie np. z Niemcami, Ukraińcami czy Rosjanami. Nowelizacja Ustawy umożliwia w takim wypadku repatriację całych rodzin co wcześniej było niemożliwe.

Utworzenie Ośrodków Adaptacyjnych

Repatrianci mogą przejść okres adaptacyjny w ośrodku adaptacyjnym, gdzie mogą uczyć się języka polskiego, ale także obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W ośrodku otrzymują niezbędną pomoc taką jak: przygotowanie dokumentów, znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania. Odbywają się tam także kursy zawodowe i nauka dla najmłodszych.

Po przyjeździe do kraju repatriant może liczyć na pomoc finansową, prawną i zdrowotną. Pomoc w zakupie lub wynajęciu lokalu mieszkalnego, możliwość nauki języka ojczystego, a także aktywizacji zawodowej. Poniżej przedstawiamy w skrócie podstawowe informacje dotyczące pomocy Państwa Polskiego dla powracających rodaków.

1. Jednorazowa pomoc finansowa:

 • Pomoc ta polega na pokryciu kosztów przejazdu lub przelotu, oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc udzielana jest w wysokości dwukrotnej ceny biletu drugiej klasy od najbliższego miejsca zamieszkania repatrianta za granicą do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc przysługuje repatriantowi i każdemu członkowi jego najbliższej rodziny.

 • Pomoc na pokrycie kosztów podróży, może przyznać Konsul. Dotyczy to osób, którym Konsul wydał wizę repatriacyjną, a którzy nie posiadają wystarczających środków na ich pokrycie.

 • Pomoc w zagospodarowaniu mieszkania i bieżącego utrzymania, przysługuje w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny.

 • Pomoc w pokryciu kosztów związanych z podjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko repatrianta.


2. Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - na zakup lub wynajem mieszkania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, udziela pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wniosek składa repatriant, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji.

Łączna wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 25 000 złotych na repatrianta oraz każdego członka jego najbliższej rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pomocy udziela się w formie dopłaty do:

 • kosztów nabycia lokalu mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego;

 • opłaty do zakwaterowania w domu studenckim;

 • czynszu najmu lokalu mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego;

W przypadku dopłaty do czynszu najmu lokalu lub budynku mieszkalnego oraz dopłaty do zakwaterowania w domu studenckim. Wysokość miesięcznej pomocy finansowej nie może przekraczać 300 zł na repatrianta, miesięcznej kwoty czynszu lub opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim.

Pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych udziela się w okresie do 10 lat od dnia przybycia repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od dnia w którym upłynął okres pobytu repatrianta w ośrodku adaptacyjnym.

3. Pomoc finansowa na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego:

Wysokość pomocy wynosi 6000 złotych na jednego repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta. Kwota ta co roku podlega waloryzacji.

Pomocy finansowej udziela Starosta właściwy dla miejsca osiedlenia się repatrianta, na wniosek repatrianta ze środków budżetu państwa. Jest to pokrycie poniesionych i udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkaniowego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc dotyczy osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu oraz azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Repatriant składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa w terminie dwóch lat od dnia nabycia obywatelstwa polskiego.

4. Pomoc Gminy

Na wniosek repatrianta Gmina może udzielić pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu zamieszkania. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową do wysokości 6 000 złotych na repatrianta oraz na każdego członka jego najbliższej rodziny. Kwota ta podlega rocznej waloryzacji.

5. Opieka zdrowotna

Osoby, które nabyły polskie obywatelstwo w drodze repatriacji, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą jest wiza krajowa wydana w celu repatriacji przez okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy RP. Koszt tych świadczeń pokrywany jest z budżetu państwa. Warto pamiętać, że nieodpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej nie jest powiązane czasowo z przebywaniem w ośrodku adaptacyjnym. Repatriant może przebywać w ośrodku adaptacyjnym nawet do 180 dni, jednakże nie wydłuża to okresu uprawnienia do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Po upływie 90 dni od dnia przekroczenia granicy RP repatriant podlega przepisom dotyczącym korzystania z opieki zdrowotnej obowiązujących dla obywateli RP, czyli powinien się zarejestrować w Rejonowym Urzędzie Pracy.

6. Nauka języka ojczystego i adaptacja

Osobie, której wydano decyzję o zakwalifikowaniu się do otrzymania wizy krajowej w celu repatriacji, Konsul może zapewnić pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie nauki języka polskiego. Pomoc może być również udzielona poprzez zapewnienie uczestnictwa w bezpłatnych kursach języka polskiego i adaptacji w Polsce. Ponadto w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów zapewnia się uczestnictwo w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających poznanie historii, tradycji, zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

7. Aktywizacja zawodowa

Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o repatriacji, Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania repatrianta, może zapewnić aktywizację zawodową. Odbywa się to poprzez:

 • zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy;
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody;

Za koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych uznaje się opłaty za naukę oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.

Zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową może być dokonany w okresie nie dłuższym niż 5 lat od nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową nie może przekroczyć dwunastokrotnego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość zwracanej kwoty stanowi połowę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Starosta może dokonywać zwrotu części poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia. Jak również pracowadca może otrzymać część kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta pod warunkiem nawiązania z nim stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące. Zwrotu dokonuje się przez okres do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Zwrot kosztów obejmuje koszty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawą zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę są umowy między pracodawcą a Starostą.

8. Osoba wspierająca repatrianta

Osoba taka może zostać przydzielona repatriantowi na wniosek repatrianta, w drodze decyzji uzasadnionej jego szczególną sytuacją, przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Okoliczności przydzielenia repatriantowi „osoby wspierającej repatrianta” reguluje rozdział 4b Ustawy o Repatriacji.

Szczególna sytuacja może wynikać z:

 • podeszłego wieku;
 • stanu zdrowia;
 • braku umiejętności adaptacyjnych;
 • niewładania językiem polskim w wystarczającym stopniu;

Osobę „wspierającą repatrianta” przydziela się na okres nie dłuższy niż 2 lata. Może nią zostać osoba, która:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Zadaniem takiej osoby jest pomoc repatriantowi w adaptacji na terytorium RP. W szczególności pomoc ta powinna polegać na:

 • udzielaniu informacji o sposobie załatwienia istotnych dla repatrianta spraw z zakresu opieki medycznej, szkolnictwa, pomocy socjalnej oraz zatrudnienia;
 • wspieraniu repatrianta w załatwianiu powyższych spraw, w szczególności w zakresie sporządzania w jego imieniu pism urzędowych;
 • asystowaniu repatriantowi w podeszłym wieku podczas wizyt lekarskich.

Osoba wspierając może, za zgodą repatrianta, występować do organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (także zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy repatriantowi.

Z jednolitym tekstem Ustawy o Repatriacji można się zapoznać na stronie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001472/T/D20191472L.pdf